Inkooponderwerpen
Service & Contact
Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Stuur ons een bericht
Of bel (071) 751 0061 (maandag t / m vrijdag van 08.00- 18.00 uur)
Klik op de iconen voor meer informatie
Inkooponderwerpen
Service & Contact
Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Stuur ons een bericht
Of bel (071) 751 0061 (maandag t / m vrijdag van 08.00- 18.00 uur)
Chemo- en immunotherapie thuis
De prestatie-inkoop depressie zit in de uitvoeringsfase

In 2016 hebben we door middel van prestatie-inkoop de beste depressiezorg ingekocht. Vijf zorgaanbieders zijn hiervoor geselecteerd. Met hen hebben we een afspraak van 2017 tot en met 2019 gemaakt. In 2019 maken we geen nieuwe afspraken hierover.

Eerstelijns
diagnostiek
Eerstelijnsverblijf
Extramurale farmacie
Geboortezorg
Gecombineerde
leefstijlinterventie

In 2016 hebben we door middel van prestatie-inkoop de beste depressiezorg ingekocht. Vijf zorgaanbieders zijn hiervoor geselecteerd. Met hen hebben we een afspraak van 2017 tot en met 2019 gemaakt. In 2019 maken we geen nieuwe afspraken hierover.

Uiterlijk 1 juli geeft
Zilveren Kruis meer
duidelijkheid

Vooruitlopend op het definitieve besluit van de NZa en andere wet- en regelgeving publiceert Zilveren Kruis haar uitgangspunten voor inkoopbeleid GLI. Zodra hier meer over bekend is, publiceren we ons definitieve inkoopbeleid. Wij streven naar landelijke dekking en contracteren uitsluitend gekwalificeerde zorgaanbieders. Niet alle “gecombineerde leefstijl interventies” zijn bewezen effectief. We contracteren alleen zorgaanbieders die met bewezen effectieve methodes werken. We willen daarbij zo veel mogelijk aansluiten op het register van het RIVM.  

Geriatrische
revalidatiezorg
GGZ
Chronische hartzorg thuis

In 2016 hebben we door middel van prestatie-inkoop de beste depressiezorg ingekocht. Vijf zorgaanbieders zijn hiervoor geselecteerd. Met hen hebben we een afspraak van 2017 tot en met 2019 gemaakt. In 2019 maken we geen nieuwe afspraken hierover.

Zilveren Kruis wil telebegeleiding voor chronisch hartfalen voor haar verzekerden breed beschikbaar maken 
De inzet van telebegeleiding versterkt de eigen regie van patiënten, verhoogt de kwaliteit van leven en voorkomt onnodige bezoeken en opnames in het ziekenhuis. De patiënt meet thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Het is voor patiënten fijn dat zij dankzij eHealth niet steeds naar het ziekenhuis hoeven, maar thuis – op afstand – onder behandeling zijn. Vanuit die overtuiging wil  Zilveren Kruis telebegeleiding breed beschikbaar maken.

Vanaf 2019 willen we telebegeleiding bij chronisch hartfalen landelijk beschikbaar maken
In april is duidelijk geworden dat er vanaf 2019 een passende financiering is voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen en dat we dit mogen vergoeden binnen de zorgververzekeringswet. Samen met de ziekenhuizen in Nederland kunnen we de komende jaren duizenden van onze verzekerden die voor telebegeleiding in aanmerking komen, de mogelijkheid van telebegeleiding aanbieden.

We kopen telebegeleiding in als integraal onderdeel van het zorgpad chronisch hartfalenen
U krijgt van Zilveren Kruis drie jaar lang een vaste prijs per chronisch hartfalenpatiënt. Door niet te betalen per behandeling maar per patiënt, is er ruimte om te investeren in telebegeleiding. Het biedt ziekenhuizen daarmee ook een extra beloning om zorg naar huis te verplaatsen, doordat besparingen tijdens de 3 jarige contractperiode mogen worden gehouden.

Honderden van onze klanten kunnen al terecht voor telebegeleiding middels HartWacht bij Cardiologie Centra Nederland 
Met HartWacht meet de patiënt thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Geeft de uitkomst aanleiding tot actie, dan triageert de hartfalenverpleegkundige. De mogelijkheid van HartWacht blijven we onze klanten met chronisch hartfalen, hypertensie en ritmestoornissen bieden.

Huisartsen en
integrale zorg

Hulpmiddelen en vervoer
Het ingezette beleid 2018 zetten we voort in 2019

Voor Orthopedische Schoenen gelden nieuwe inkoopafspraken
Alle aanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria komen in aanmerking voor de overeenkomst. Wij maken niet langer onderscheid in basis of plus leveranciers. De kwaliteitseisen zijn instapvoorwaarden voor de overeenkomst.

We verlengen de overeenkomsten Hoorzorg in de winkel en Zittend Ziekenvervoer met 1 jaar 
Zilveren Kruis maakt gebruik van de verlengingsoptie uit deze overeenkomsten. Voor 2020 ontwikkelen we voor beide overeenkomsten nieuw beleid.  

We continueren de overige hulpmiddelen overeenkomsten die per 31 december aflopen
Deze overeenkomsten én de overeenkomst Vervoer intensieve kindzorg wordt opnieuw aangeboden.

Hoorzorg

Voor ‘Hoorzorg in de winkel’ worden de overeenkomsten uit 2018 met één jaar verlengd.

Zittend ziekenvervoer

Voor ‘Zittend ziekenvervoer’ worden de overeenkomsten uit 2018 met één jaar verlengd.

We willen met ons inkoopbeleid zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Cliënten met crisiszorg thuis hebben een hogere waardering en ervaren meer effect  in vergelijking tot cliënten met crisiszorg in de kliniek. Dit blijkt uit onderzoek onder cliënten (Monitor Crisis in de GGZ, MIND 2016). Verschillende zorgaanbieders zijn al gestart met het opzetten van IHT-teams die cliënten in de thuissituatie acute GGZ-behandeling bieden. Wij willen deze veelbelovende ontwikkeling samen met aanbieders versnellen en intensiveren. Doel is om de beschikbaarheid en inzet van IHT voor onze verzekerden te vergroten. Hiermee geven we onder andere verdere vorm en inhoud aan onze strategie ‘Zorg veilig thuis’.

Meer informatie:

Intensive Home Treatment (IHT) brengt
crisisbehandeling bij de patiënt thuis

Intramurale
farmacie
MSR

MSZ

Voor prostaatkanker is er in 2019 een aparte inkoopprocedure en voor de intramurale farmacie verwijzen we u graag naar het inkoopdocument intramurale farmacie.

In het inkoopdocument categorale zorgaanbieders en ambulancezorg vindt u het Zilveren Kruis inkoopbeleid voor zowel de audiologische-, radiotherapeutische- en epilepsiecentra als ambulancezorg.

Voor aanbieders die medisch specialistische zorg (MSZ) leveren maakt Zilveren Kruis graag afspraken. Dit kunnen algemene of topklinische ziekenhuizen zijn, maar ook universitaire medische centra of zelfstandige behandel centra. Het inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor deze aanbieders is te vinden vinden in het inkoopdocument.

Mondzorg

Op 1 oktober publiceren wij de maximum techniek- en materiaal tarieven 2019
De maximum techniek- en materiaal tarieven zijn onderdeel van de huidige contractafspraken. Op 1 oktober 2018 publiceren wij de maximum tarieven geldend voor 2019 op onze website www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/
mondzorg  

Chronisch nierfalen

Sinds 2016 zet Zilveren Kruis bij patiënten met chronisch nierfalen in op meer hemodialyse thuis. Verzekerden krijgen bij hemodialyse thuis meer invloed op wanneer, hoe vaak en hoe lang gedialyseerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit van leven. Voor meer informatie verwijzen we u naar het inkoopbeleid MSZ 2019.

Ouderen niet
onnodig in het
ziekenhuis

Zilveren Kruis wil het voor ouderen mogelijk maken om zo lang mogelijk op verantwoorde wijze zelfstandig thuis te blijven wonen. Komend jaar zet Zilveren Kruis in op het voorkomen van onnodige opnames van ouderen door middel van drie speerpunten:

  • Inzetten op preventie en zelfredzaamheid door innovaties te stimuleren
  • Inzetten op de juiste vorm van tijdelijk verblijf
  • Doorontwikkeling van tijdelijk verblijf
Pro life

In 2018 heeft Zilveren Kruis met een christelijke GGZ aanbieder een meerjarig contract afgesloten om de toegang tot ambulante christelijke GGZ landelijk te borgen. In 2019 maken wij geen aanvullende afspraken. Net als in 2018 kunt u in de gegevens voor onze zorgzoeker aangeven of u als christelijke zorgaanbieder op de zorgzoeker voor Pro Life klanten wilt staan.

Prostaatkanker
Stoppen met roken
Wijkverpleging
Wondzorg
Zorg in de wijk
Paramedie

Het inkoopbeleid 2019

Logopedie

In 2018 heeft Zilveren Kruis tweejarige overeenkomsten afgesloten met logopediepraktijken.

Wij contracteren daarom in 2019
alleen nieuwe praktijken
.
U bent een nieuwe praktijk als u
in 2018 geen overeenkomst met
Zilveren Kruis heeft.

Heeft uw praktijk een overeenkomst
met Zilveren Kruis gehad en is die beëindigd op basis van fraude?
 
Dan kunt uw geen overeenkomst afsluiten.

De voorwaarden om voor een overeenkomst in aanmerking te
komen vindt u in ons inkoopdocument logopedie 2018.

Huidtherapie

In 2018 heeft Zilveren Kruis driejarige overeenkomsten afgesloten met huidtherapiepraktijken.

Wij contracteren daarom in 2019
alleen nieuwe praktijken
.
U bent een nieuwe praktijk als u
in 2018 geen overeenkomst met
Zilveren Kruis heeft.

Heeft uw praktijk een overeenkomst
met Zilveren Kruis gehad en is die beëindigd op basis van fraude?
 
Dan kunt uw geen overeenkomst afsluiten.

De voorwaarden om voor een overeenkomst in aanmerking te
komen vindt u in ons inkoopdocument huidtherapie 2018.

Disclaimer